Sabtu, 28 April 2012

[[SUKU LAMPUNG]] TAMBO PAKSI BUWAY BELUNGUH TAMBO UMPU KUNING PAKSI BUWAY BELUNGUH


Diposting Oleh Diandra Natakembahang
Bermula  diriwayatkan,  adapun  yang  menjadi  Raja dimasa ini  memerintah Negeri Kenali sekarang ialah Ranji Pasai bertempat di Bernasi. Raja ini serta anak rakyatnya memeluk Agama Budha, menyembah  patung patung  dan  kayu kayu  besar  yang diperbuat oleh  nenek moyang mereka.

Dimasa ini datang seorang laki laki bernama Umpu Belunguh. Adapun Umpu Belunguh ini datangnya dari Madinah di Tanah Arab, dan beliau ini  sudah  pernah ketanah  Setambul dan  Bagdat. Dari  Madinah  beliau  ini pergi ke Hadramaut, dan   dari   Hadramaut   tidak   diketahui   bagaimana   dan   jalan   apa  maka  Umpu Belunguh ini sampai ke Pagar Ruyung [Sumatra Barat].

Maksud perjalanan Umpu Belunguh  ini, ialah akan mengembangkan Agama Allah yaitu   Agama Islam.    Sesampainya   beliau   ini   di   Pagar   Ruyung   didapatinya   orang-orang Pagar Ruyung sudah memeluk Agama  Islam. Setelah beberapa lama beliau  berdiam  di  Pagar  Ruyung, maka beliau ini  meneruskan  perjalanan  akan mengembangkan agama Islam bersama 7 orang hulu balang pemberian Raja Pagar  Ruyung  untuk menjadi kawan dan pengikutnya. 

Mereka  ini  berjalanlah menyisir pesisir arah Batanghari Musi sampai kemudian sampailah ke Liba  Hadji. Liba Hadji ini ialah negeri tempat kedudukan Poyang Rakian, yang menjadi raja duduk memerintah dimasa ini. Umpu  Belunguh  dan   hulubalang hulubalangnya   pergi   mendapatkan   Poyang Rakian  dan   menceriterakan   sebagaimana   maksud   perjalanannya   ialah   akan mengembangkan  Agama Islam. Poyang  Rakian  serta rakyat-rakyatnya dimasa ini boleh dibilang sudah memeluk Agama Islam. Beberapa  lama  Umpu  Belunguh  serta  pengiring-pengiringnya   tinggal   di   Liba Haji  ini  dan  pada  suatu  ketika  beliau  ini  mohon  izin  pada Poyang Rakian  akan meneruskan perjalanan, maksud beliau ini dikabulkan oleh Poyang Rakian .

Umpu   Belunguh   bersama   hulubalang-hulubalangnya  berjalanlah  dan   sampai pula   pada  satu  dusun  jang  bernama Subik  dimarga  Ranau   sekarang.  Beliau tinggal   menumpang   pada   raja   yang   berkuasa  disini  ialah   Umpu   Sehujan. Umpu  Belunguh  serta   pengiring pengiringya   tinggal   disini  beberapa  lamanya serta  akan  mengembangkan  Agama Allah, tetapi orang-orang yang diam di Subik ini  serta  rajanya  juga  sudah memeluk Agama Allah. 

Dari Umpu Sehujan  ini, Umpu  Belunguh  mendapat  keterangan  bahwa  di Bernasi  orang orang  serta  rajanya  belum beragama Islam dan sekarang masih menyembah batang batang kayu dan patung patung.  Umpu  Belunguh  menerangkan  maksudnya  pada  Umpu  Sehujan  akan meneruskan  perjalanan.  Oleh  karena  Umpu Sehujan sangat sayang serta percaya pada Umpu Belunguh, maka Umpu Sehujan ini bermaksud  benar  akan  berangkat bersama-sama  dengan  Umpu  Belunguh.   Setelah  dicari saat  yang  baik  sebagai kepercayaan raja raja dimasa ini, maka  dikumpulkan  beberapa  hulubalang hulubalang Umpu Sehujan serta mereka ini mulai berangkat meneruskan perjalanan menuju arah  Bernasi. 

Mereka mereka  ini   sampai   di  Sukau, terus  ke Kembahang, terus  ke Hanibung [Batu Bekhak]  dan  terus  ke Bernasi.  Sepanjang  perjalanan yang  dilalui   oleh   mereka mereka   ini   kebanyakan   sudah  juga  mengenal  serta  memeluk  agama  Allah.  Sesampainya  mereka  ini  di  Bernasi,  maka pergilah Umpu  Belunguh  serta  Umpu  Sehujan  dan  pengiring pengiringnya mendapatkan serta  memperkenalkan  diri  pada  raja  yang  berkuasa   disini, ialah  Ranji  Pasai [Umpu Sekarmong] sebagai yang telah diceriterakan diawal sekali. Umpu Belunguh dan Umpu Sehujan serta pengiring-pengiringnya memperkenalkan diri kepada Raja Ranji Pasai, serta tinggal menumpang pada raja ini beberapa lamanya. Akan tetapi maksud  kedatangan Umpu Belunguh serta pengiring pengiringnya belumlah diceritakan pada raja ini.

Setelah  lama  berkenalan  Umpu Belunguh memohonkan satu permintaan pada Raja Ranji Pasai, akan  menjadi  tanda mata  persahabatan, ialah  beliau  minta  sepotong tanah  akan  tempatnya  mendirikan  rumah. Permintaan ini dikabulkan Raja dengan segala senang hati, serta dikasih baginda sepotong tanah bernama Sangawikh. Disinilah  Umpu  Belunguh  serta pengiringnya  mendirikan  sebuah  rumah  dengan dibantu  oleh  rakyat rakyat   Raja Ranji Pasai.   

Setelah    rumah   itu   selesai   dan ditunggui oleh Umpu Belunguh serta pengiring-pengiringnya, maka mulailah Umpu Belunguh   menjalankan   maksudnya   dibantu    oleh   Umpu    Sehujan   yang   akan  mengembangkan   Agama Islam. Mula mula   Umpu   Belunguh   mengembangkan agama ini  ialah  pada   rakya rakyat  Raja,  dan  banyaklah   diantara  rakyat-rakyat raja Ranji Pasai  yang  mengikut  serta  sangat percaya pada agama yang dikembangkan oleh Umpu Belunguh.

Hampir kira kira setengah rakyat Raja Ranji  Pasai  yang sudah menurut agama Allah. Pada  suatu   hari  Umpu  Belunguh  pergi   mendapatkan  Raja  Ranji  Pasai   dengan maksud  mencoba akan  mengislamkan  raja  ini.  Setelah   beberapa  bersoal  jawab  dengan  raja  ini, maka  Umpu  Belunguh  dapat   keputusan   dari   raja   Ranji Pasai bahwa beliau ini tiada mau menurut agama Umpu Belunguh, dan raja ini tiada mau mengubah ubah agama nenek moyangnya dahulu.

Umpu  Belunguh  ini  seorang  ulama  besar [alim ulama]  dan  setengah orang mengatakan  bahwa beliau ini  seorang  keramat.   Beliau  ini  tiada  mudah putus  asa  serta  keras kemaun. Beliau minta izin pada raja akan pulang ke rumahnya di Sangawikh. berulang-ulang Umpu  Belunguh  datang  mendapatkan raja  dengan  maksud  akan mengislamkan raja ini, tetapi raja sangat  berkeras  tiada  mau  menurut. Umpu Belunguh mendapat ancaman dari raja akan  diusir  dari  Sangawikh, dan  manakala tiada mau bisa jadi akan diusir dengan kekerasan.

Umpu Belunguh  serta  Umpu  Sehujan dan  sekalian  rakyat rakyatnya  yang  sudah dibawah pengaruhnya, tiada bercemas hati mendengar ancaman dari raja ini, melainkan  dengan sabar dijalankan  beliau juga  maksudnya pada  sekalian  rakyat rakyat yang  belum  mau  menurut.  Ancaman ancaman  raja  pada  Umpu  Belunguh  serta pengiring pengiringnya diceriterakan beliau pada Umpu Sehujan dan pada sekalian orang orang yang sudah mengikutinya.

Mendengar ancaman raja ini maka  panaslah hati  sekalian  rakyat Umpu Belunguh dan  diwaktu  ini  banyaklah  patung patung  dan berhala berhala yang dirusak oleh rakyat raja yang sudah menurut Umpu Belunguh. Hal ini diketahui raja,  dengan  sangat  murkanya  baginda  mengumpulkan  hulubalang hulubalang serta rakyat rakyat akan mengusir Umpu Belunguh dengan pengiring-pengiringnya.  Tetapi  tatkala  diketahui  raja bahwa hampir  semua  rakyatnya  sudah ingkar dari padanya dan sudah  dibawah  pengaruh Umpu  Belunguh,  maka rajapun masgullah hatinya serta timbullah takut beliau akan  mengusir  Umpu  Belunguh dari Sangawikh.

Oleh karena sangat  masgulnya hati raja ini,  terhadap  Umpu Belunguh,  Maka  raja ini pindah diistana beliau di Jerambai [Bedudu]. Setelah diketahui oleh Umpu Belunguh bahwa raja sudah pindah ke Jerambai, maka datanglah Umpu Belunguh mendapatkan raja itu serta akan mengislamkan beliau. Raja ini bukannya mau menurut malahan dengan sangat marahnya diusirnya Umpu Belunguh dari istananya. Umpu Belunguh menceriterakan halnya dari diusir raja itu pada sekalian pengikutnya. Dengan tidak dapat disabarkan lagi, serta dengan kepanasan hati maka berangkatlah sekalian rakyat Umpu Belunguh serta Umpu Sehujan ke Jerambai cukup dengan alat senjatanya dengan maksud akan memerangi raja Ranji Pasai.

Setelah dilihat Raja akan pengikut pengikut Umpu Belunguh itu datang dengan alat senjatanya, maka raja menyiapkan pula rakyatnya seberapa yang ada akan melawan rakyat Umpu Belunguh. Diwaktu ini terjadilah peperangan antara rakyat Raja Ranji Pasai dengan rakyat Umpu Belunguh. Oleh karena tiada tertahan  oleh rakyat  Raja Ranji Pasai akan  serangan dari rakyat Umpu Belunguh, maka rakyat raja  habis  lari dan pecah  belah, serta raja ini lari pula ke Gunung Pesagi. Akan ceriteranya raja Ranji  Pasai ini tiada  diketahui lagi dan kata setengah keterangan orang beliau mati.

Oleh karena Umpu Belunguh  telah  mendapat kemenangan dalam  peperangan  ini dan  Bernasi  tiada  beraja   lagi,  maka   Umpu  Belunguh  dengan  rakyat rakyatnya  menduduki Bernasi. Atas kemauan  serta  pilihan  dari  sekalian  rakyat  maka  Umpu Belunguh  diangkat  menjadi  Raja  di  Bernasi.  Beliau  ini   terus  juga  menjalankan maksudnya mengembangkan  Agama Islam  dengan  leluasa  serta  tiada  mendapat  gangguan gangguan lagi.

Umpu Belunguh disini tiada beristeri dan tiada pula beranak, maka diangkat beliau 7 [tujuh] orang kesayangannya menjadi anak yaitu:
1.      Beringin Muda, asal keturunan Perwatin Tanjung sekarang.
2.      Tatak, asal keturunan Yakkub Ginting.
3.      Tatau, asal keturunan Raja Pemuka di Gunung Kemala.         
4.      Jaga, asal keturunan Batin Tarja di Negeri Canda.         
5.      Kuning, asal keturunan Batin Parsi.
6.      Mandan, asal keturunan Raja Mulia di Kota Karang.         
7.      Sindi, asal keturunan Pesirah Kenali.         
Masing masing  mereka  yang 7 [tujuh] ini  ada  mempunyai  surat surat  serta  keterangan keterangan dari keturunan keturunan mereka. Dari ke 7 [tujuh] anak  angkatnya  Umpu  Belunguh ini, maka  anaknya yang ke 5 yaitu Kuning didudukkan beliau menjadi raja dimasa ini, menggantikan beliau. Setelah   kuning   duduk   menjadi  raja,  pada  suatu  hari  Umpu  Belunguh  sedang berjalan jalan melihat tamasya alam, maka kata setengah riwayat diwaktu itu Umpu Belunguh hilang, kemana perginya wallahualam seorangpun tiada mengetahui.


Tersusun di Bumi Agung 20 Februari 1939Batin Parsi [keturunan Umpu Kuning]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar